Thuật ngữ SEO cơ bản – P3

Tiếp theo 2 phần về Thuật ngữ SEO cơ bản là phần 3 – Các thuật ngữ SEO học trong khóa SEO PRO hay bài tập SEO buổi 1 của CLB SEO Việt nam – Bài làm của học sinh hiện từng là cựu SEO admin của Dantri.com.vn và Vietnamnet.vn

Hidden text – Nọi dung được khai báo ẩn trên trang người dùng không nhìn thấy nhằm đánh lừa Search Engine
Cloaking – Là hình thức che dấu phiên bản WEB, tạo 2 phiên bản 1 cho BOT, 1 cho người dùng
Ajax – asynchronous javascript and xml
Anchor text – Từ khóa khai báo theo Link, mỏ neo từ khóa
Alt tag – Thẻ khai báo thông tin gợi ý về hình ảnh, thẻ thay thế
Meta tag – Các thẻ của HTML chỉ dẫn cho BOT xác định các vị trí cấu trúc của website
H1, H2… H6 – Các thẻ điều khiển Heading với mức độ quan trọng từ 1-6
Duplicate content – Nội dung trang web bị trùng lặp
200 – Page Status OK
301 – The HTTP response status code 301 Moved Permanently
302 – 302 Chuyển hướng tạm thời
404 – File Not found
500 – 500 Internal Server Error
Microdata – microdata is one of three code languages designed to provide search-engine spider programs with information about website content.
Sitemap – File khai báo các đường dẫn chứa nội dung mới của Website khai báo cho SE
RSS – Really Simple Syndication
Domain age – Tuổi domain
Seo score – Điểm SEO của các trang, phần mềm Seo audit
Content relevant – Relevant content is content that the web user finds informative, engaging, helpful, or entertaining. Mức độ phù hợp của nội dung trang web đối với người tìm đọc

Leave a Comment